მუნიციპალიტეტის ინდექსის კვლევა 2019
კვლევა ეყრდნობა 2018 წლების მაჩვენებლებს

მუნიციპალიტეტის ინდექსის საბოლოო შედეგები კატეგორიების მიხედვით - 2019 წელი

თვითმმართველობა / Municipality თბილისი/Tbilisi ფოთი/Photi რუსთავი/Rustavi ბათუმი/Batumi ქუთაისი/Kutaisi
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის
(Municipality for Inhabitants)
35.64 46.35 43.99 60.41 58.85
კომუნალური მომსახურება
(Utility Services)
51.59 58.48 66.16 40.11 51.01
ინფრასტრუქტურა და გარემო
(Infrastructure and environment)
1.14 25.98 65.13 60.83 54.77
ტრანსპორტი
(Transport)
36.69 38.73 32.63 54.67 58.68
განათლება
(Education)
26.02 44.69 36.94 81.48 63.75
ჯანდაცვა
(Healthcare)
47.47 40.13 51.41 66.23 75.06
სოციალური უზრუნველყოფა
(Social Security)
50.94 70.09 11.70 59.16 49.83
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის
(Municipality for Investors)
44.93 58.07 27.48 63.94 70.18
პირობები ინვესტორებისთვის
(Conditions for Investment)
43.08 31.21 35.95 65.91 50.54
საგადასახადო ტვირთი
(Tax burden)
46.79 84.93 19.01 61.97 89.82
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა
(Efficiency of Municipality)
53.64 67.07 43.55 76.15 57.42
ბიუჯეტი
(Budget)
50.38 57.37 21.23 77.24 23.42
აქტივების მართვა
(Assets management)
39.96 77.24 52.91 73.31 63.60
ადმინისტრირება
(Administration)
70.58 66.61 56.52 77.91 85.24
ინდექსი
(Index)
42.90 54.91 40.56 65.84 60.69