კომპონენტები, ინდექსში არსებული მაჩვენებლების შეფასება და ხვედრითი წილი

“საქართველოს მუნიციპალიტეტების ინდექსი“ მუნიციპალიტეტების საქმიანობას იკვლევს გარკვეული სფეროების, კატეგორიების და მაჩვენებლების მიხედვით.
თითოეული სფეროს, კატეგორიის და მაჩვენებლების რაოდენობა, ისევე როგორც თითოეული მათგანის ხვედრითი წონა განისაზღვრება ექსპერტულად და შესაძლოა შეიცვალოს წლიდან-წლამდე.
2022 წლის კვლევა ეფუძნება 3 სფეროს, 11 კატეგორიას, რომელთაგან თითოეულს მინიჭებული აქვს შესაბამისი ხვედრითი წონა, და თვითმმართველი ქალაქების შემთხვევაში ჯამში 148, ხოლო მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში 164 მაჩვენებელს.


სფეროები:
o მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (60/76 მაჩვენებელი აფასებს იმას თუ რამდენად ადექვატურად ემსახურება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას);
o მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (41/45 მაჩვენებელი აფასებს იმას თუ ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი მეწარმეობას);
o მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (43/43 მაჩვენებელი აფასებს იმას თუ რამდენად ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტი.


კატეგორიები:
o კომუნალური მომსახურება - 8%;
o ინფრასტრუქტურა და გარემო - 10 %
o ტრანსპორტი - 8%;
o განათლება - 8%;
o ჯანმრთელობის დაცვა - 8%;
o სოციალური უზრუნველყოფა - 8%;
o ინვესტიციები - 10%;
o გადასახადები - 10%;
o ბიუჯეტი - 10%;
o აქტივების მართვა - 10%;
o ადმინისტრაციული რესურსების მართვა - 10%.

თითოეული სფერო ფასდება დამოუკიდებლად.
მიღებული შედეგების საფუძველზე ხდება მუნიციპალიტეტების საქმიანობის ინდექსირება და დგება საერთო რეიტინგი.
კატეგორიების მიხედვით მაჩვენებლების ჩამონათვალი და თითოეულის ხვედრითი წონა მოცემულია კითხვარში (იხ. დანართი: საქართველოს თვითმართველობის ინდექსის კითხვარი).