მუნიციპალიტეტის ინდექსის კვლევა 2020
კვლევა ეყრდნობა 2019წლების მაჩვენებლებს

კომპონენტები, ინდექსში არსებული მაჩვენებლების შეფასება და ხვედრითი წილი

2020 წლის კვლევა ეფუძნება 3 სფეროს, 11 კატეგორიას, რომელთაგან თითოეულს მინიჭებული შესაბამისი ხვედრითი წონა, და ჯამში 148 მაჩვენებელს ეფუძნება.
სფეროები:
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (76 მაჩვენებელი აფასებს იმას, თუ რამდენად ადექვატურად ემსახურება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას);
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (29 მაჩვენებელი აფასებს იმას, თუ რამდენად ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი მეწარმეობას);
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (43 მაჩვენებელი აფასებს იმას, თუ რამდენად ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტი.

კატეგორიები

კომუნალური მომსახურება - 8%;
ინფრასტრუქტურა და გარემო - 10 %
ტრანსპორტი - 8%;
განათლება - 8%;
ჯანმრთელობის დაცვა - 8%;
სოციალური უზრუნველყოფა - 8%;
ინვესტიციები - 10%;
გადასახადები - 10%;
ბიუჯეტი - 10%;
აქტივების მართვა - 10%;
ადმინისტრაციული რესურსების მართვა - 10%.

კვლევას დაქვემდებარებული მუნიციპალიტეტები

2020 წლის კვლევა ე